Cert. Bonnes Vies et Moeurs

Certidão de Antecedentes se on dokiman ki di si ou an konfli ak lalwa nan sistèm Polis Federal. Dokiman sa valab pou 90 jou.
Pou genyen plis enfòmasyon, klike isit.

Ranpli fòmilè

Dokiman wap bezwen

Pou nou sonje

Ranpli fòmilè ki sou entènèt la oubyen enprime-l epi wap ranpli-l ak plim.

  • 02 kopi kat idantite (paspò ak RNE oubyen SINCRE). Kopi sa yo dwe rekonèt nan cartório (yo dwe gen so sou yo).
  • Ale nan yon biwo Polis Federal ki otorize pou reponn ak sèvis sa.

 

Polis Federal gen 15 jou pou remèt ou dokiman sa.